Zoznámte sa s Našou historiou a združením.

Poľovnícka spoločnosť Nová Baňa

Cieľom Poľovníckej spoločnosti mesta Nová Baňa je uskutočňovanie činností zameraných na trvalo udržateľné, racionálne, cieľavedomé obhospodarovanie a využívanie voľne žijúcej zveri ako prírodného bohatstva a súčasti prírodných ekosystémov ako súčasti kultúrneho dedičstva, tvorby a ochrany životného prostredia..

Vznikla v roku 2013, ako poľovnícka spoločnosť združujúca hlavne občanov mesta Nová Baňa. Máme viac ako 45 členov. Hospodárime na viac ako 5500 hektároch poľovných a lesných pozemkov v poľovnom revíri Háj. Aktívne sa podieľame na rozvoji poľovníctva a aj ochrany lesa v našom regióne. Úzko spolupracujeme s Mestskými lesmi mesta Nová Baňa. Podporujeme kultúrne a spoločenské podujatia nielen v meste Nová Baňa a aj v celom regióne.