1. Všeobecné ustanovenia

Základným právnym predpisom Poľovníckej spoločnosti mesta Nová Baňa (ďalej len „PS“) sú jeho stanovy schválené Okresným lesným úradom (ďalej len „OLÚ“) v Žarnovici dňa 17. 01. 2013 podpísané všetkými členmi PS. Domáci poriadok PS sa vydáva ako podrobnejší výklad niektorých častí stanov. Stanovy PS mesta Nová Baňa a domáci poriadok PS tvoria jeden celok a všetci členovia PS sú povinní riadiť sa nimi.

2. Členovia PS

2.1 Osobné vlastnosti člena PS
1. Člen PS dokonale pozná všetku poľovnú zver, jej biológiu, vzorne sa o ňu stará, chráni ju, šetrne s ňou zaobchádza a zákonným spôsobom na ňu poľuje. Zver považuje za neoddeliteľnú súčasť prírody.
2. Člen PS dôsledne dodržiava Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a vykonávacie predpisy k nemu vydané, Stanovy PS a Domáci poriadok PS.
3. Člen PS si ako poľovník vždy a všade počína disciplinovane, dbá na poľovnícku česť, osvojuje si a dodržiava poľovnícke zvyky a tradície. Snaží sa o neustále upevňovanie medziľudských vzťahov v rámci kolektívu PS aj mimo neho.
2.2 Povinnosti člena PS
1. Do 15 dní od schválenia výborom za člena PS zaplatí členský príspevok na účet PS mesta Nová Baňa v dohodnutej výške.
2. Výbor PS určí výšku členského príspevku na nasledujúci kalendárny rok, tento má povinnosť každý člen uhradiť v stanovenom termíne.
3. Zúčastňovať sa všetkých spoločných podujatí organizovaných PS. Prípadnú neúčasť na akomkoľvek podujatí oznámiť tajomníkovi PS.
4. Zodpovedne pristupuje k plneniu úloh zadaných výborovými a členskými schôdzami.
5. Vzorne sa stará o pridelené poľovnícke zariadenia a podľa pokynov poľovníckeho hospodára a vedúceho úseku ich udržiava.
6. Rešpektuje bez výhrad pokyny poľovníckeho hospodára a vedúceho úseku.
Každý člen PS má povinnosť dodržiavať:
a) platné právne predpisy o poľovníctve, zbraniach a strelive
b) predpisy o ochrane životného prostredia
c) veterinárne predpisy
d) stanovy PS a ďalšie vykonávacie predpisy a smernice, týkajúce sa výkonu práva poľovníctva, ako sú domáci a rokovací poriadok
e) uznesenia orgánov PS a plniť úlohy z nich vyplývajúce
f) prehlbovať svoje odborné vedomosti v oblasti poľovníctva
2. Každý člen má povinnosť riadne si plniť všetky záväzky a úlohy, ktoré mu vyplývajú z členstva v PS.
3. Každý člen musí rešpektovať pozvaných hostí v poľovnom revíri a nenavštevovať tie časti a lokality poľovného revíru, ktoré sú v knihe návštev vyčlenené pre hostí PS. Vyčlenenie lokalít a pozývanie hostí je plne v kompetencii predsedu PS a poľovníckeho hospodára.
4. Členstvo v PS zaniká okrem ustanovení článku VI. Stanov Poľovníckej spoločnosti mesta Nová Baňa odsek 1., 2. a 3 aj na základe vážneho alebo opakovaného porušenia povinností vyplývajúcich z Domáceho poriadku PS a platných prepisov o poľovníctve, zbraniach a strelive, narúšaním občianskeho spolunažívania v PS, ako i konaním proti záujmom PS.
5. Každý člen PS je povinný oboznámiť sa s Výnosom MP SR č. 46 /1994-100 zo dňa 29. 3. 1994, ktorým sa vydáva jednotný poľovnícky a disciplinárny poriadok, a dodržiavať ho.
6. Každý člen je povinný:
a) podrobiť sa rozhodnutiu orgánov PS a plniť ich uznesenia
b) nahradiť PS škodu, ktorú sám zavinil
c) dodržiavať schválené zásady používania poľovníckych zariadení PS
d) starať sa o pridelený soľník a zabezpečiť, aby bol tento stále naplnený soľou
e) starať sa o pridelené poľovnícke zariadenie, aby bolo v čase núdze stále naplnené vhodným krmivom
f) podieľať sa na odstrele škodnej zveri
g) zúčastňovať sa na brigádach v revíre v súlade s plánom brigádnickej činnosti schváleným výborom PS na kalendárny rok. Neúčasť na brigádach sa netýka členov, ktorí v stanovenom roku dovŕšili 65 rokov, invalidných dôchodcov, dlhodobo chorých. V prípade neúčasti na brigáde, resp. neúčasti na viacerých brigádach, zaplatí člen do pokladne PS čiastku stanovenú výborom PS.
h) byť pri účasti na podujatiach PS (napr. spoločné poľovačky, výročné členské schôdze ap.) oblečený vo vhodnom poľovníckom oblečení
2.3 Práva člena PS
1. Člen PS má právo na členských schôdzach PS poukazovať na nedostatky v činnosti v Poľovnom revíri (ďalej len „PR“) Háj, podávať podnetné návrhy a napomáhať pri odstraňovaní nedostatkov.
2. Člen PS má právo zúčastniť sa na podujatiach, ktoré PS usporiada.
3. Člen PS má právo byť navrhnutý do výboru PS.
4. Člen PS má právo byť navrhnutý do funkcie kontrolóra PS.

3. Čakateľ na členstvo

O prijatí za čakateľa v PS rozhoduje výbor PS po návrhu od vedúceho úseku. Členský poplatok čakateľa je 60% z výšky členského poplatku riadneho člena určeného na príslušný kalendárny rok.
3.1 Práva čakateľa
1. Návšteva v poľovnom revíri len s členmi PS, ktorých určí vedúci daného úseku.
2. Povolenie na lov zveri čakateľa: diviača, srna, srnča, muflónka, muflónča, jelienča, škodná zver. Ulovená zver čakateľom patrí celá PS. O pridelení diviny pre čakateľa rozhoduje vedúci úseku.
3.2 Povinnosti čakateľa
1. Vybudovať soľník. Zúčastňovať sa na brigádach v rámci PS.
2. Skúšobná doba pre čakateľov bude max. jeden rok. Skúšobná doba čakateľov sa nezapočítava do skúšobnej doby člena v zmysle Stanov PS časť druhá, článok 4/4.

4. Výbor PS, jeho práva a povinnosti

Predseda PS - zastupuje PS
- podpisuje všetky dôležité písomnosti. Písomnosti finančnej povahy podpisuje spolu s finančným hospodárom. Veci týkajúce sa poľovníckeho hospodárenia podpisuje spolu s poľovníckym hospodárom, vrátane povolení na lov zveri.
- vedie schôdze výboru PS, ako aj členské schôdze PS
- kontroluje činnosť výboru a dohliada, aby im uložené úlohy boli riadne vykonané, dohliada na celú činnosť PS
- zodpovedá za plnenie úloh, ktoré boli PS uložené štátnymi orgánmi
- dbá na to, aby Stanovy PS mesta Nová Baňa boli podpísané všetkými členmi PS
Tajomník PS– zastupuje PS spolu s predsedom PS a rokuje v jeho mene
- po splnomocnení výborom PS vybavuje bežnú korešpondenciu, eviduje došlú a odoslanú poštu
- na pokyn predsedu PS pravidelne mesačne zvoláva výbor PS a podľa schváleného plánu činnosti PS zvoláva členské schôdze PS
- vedie zápisnice o rokovaniach výboru a zápisnice o rokovaniach členských schôdzí PS.
- predkladá výboru PS žiadosti uchádzačov o prijatie za člena, žiadosti členov o uvoľnenie z členstva. Vedie zoznam členov PS.
- za spolupráce ostatných členov výboru PS spracúva výročnú správu o činnosti pre rokovanie výročnej členskej schôdze
Poľovnícky hospodár – zostavuje plán chovu a lovu, vrátane plánu spoločných poľovačiek a predkladá ich na schválenie OLÚ v Žarnovici.
- dbá na plnenie plánu chovu a lovu a plánu starostlivosti
- zodpovedá za správny výkon práva poľovníctva v PR Háj v súlade so Zákonom č. 274/2009 Z.z. a jeho vykonávacími predpismi
- organizuje a vykonáva všetky opatrenia na ochranu zveri a na záchranu mláďat zveri
- informuje výbor a členskú schôdzu o situácii v revíri a navrhuje potrebné opatrenia
- zabezpečuje povolenia na lov zveri a značky na označovanie ulovenej zveri
- zodpovedá za včasné odovzdanie povolení na lov zveri a značiek na označovanie ulovenej zveri členom PS
- podpisuje s predsedom PS všetky písomnosti týkajúce sa poľovníckeho hospodárenia, vrátane povolení na lov zveri
- navrhuje opatrenia potrebné na zabezpečenie riadneho poľovníckeho hospodárenia, ochrany zveri a jej záchrany, ochrany poľovného revíru, zamedzenie škodám na zveri a divine, škodám spôsobených užívaním poľovného revíru
- zabezpečuje starostlivosť o zver v čase núdze a realizáciu nariadených veterinárnych opatrení
- pripravuje návrhy plánov poľovníckeho hospodárenia a dbá na ich dodržiavanie
- vedie poľovnícku evidenciu a poľovnícku štatistiku a na požiadanie ju predkladá orgánom štátnej správy
- vedie evidenciu povolení na lov zveri, pridelených a použitých značiek na označovanie ulovenej raticovej zvery a evidenciu o množstve a použití diviny
- usmerňuje a koordinuje činnosť poľovníckej stráže
- dbá, aby pri užívaní poľovného revíru boli dodržiavané všeobecné právne predpisy, ako aj rozhodnutia orgánov štátnej správy
- zúčastňuje sa na rokovaní chovateľskej rady, inštruktáží a školení
- kontroluje ulovenú zver a vydáva lístok o pôvode
- prideľuje značky na označovanie ulovenej raticovej zveri
- podpisuje písomnosti týkajúce sa poľovníckeho hospodárenia a povolenia na lov zveri,
- podáva podnet na menovanie a odvolanie členov poľovníckej stráže
- dôsledne vyžaduje v poľovnom revíri od osôb vykonávajúcich lov zveri včasné dohľadanie ulovenej zveri, pri použití poľovne upotrebiteľných psov
- vyžaduje predloženie ulovenej raticovej zveri alebo šelmy na vizuálnu prehliadku
- môže poveriť iné osoby kontrolou ulovenej zveri a vydávaním lístkov o pôvode ulovenej zveri
- pri individuálnych poľovačkách sprevádza individuálnych hostí alebo určuje za sprievodcov iných skúsených členov PS
- pri spoločných poľovačkách je zvyčajne vedúcim poľovačky, touto funkciou môže poveriť aj iného skúseného člena PS
Finančný hospodár – vedie finančné hospodárenie PS podľa smerníc a pokynov pre hospodárenie a vykonávanie hospodárskej evidencie podľa stanov a uznesení kolektívnych orgánov PS,
- všetky príjmy a výdavky zapisuje do finančného denníka PS podľa dokladov, v poradí očíslované finančné doklady zakladá a riadne uchováva
- prijíma všetky finančné hodnoty a vykonáva podľa usmernení výboru PS výplaty
- spolu s predsedom PS má dispozičné právo s bežným účtom. Zodpovedá za pokladničnú hotovosť. Je zodpovedný za použitie, vydávanie a stav finančných prostriedkov.
- na základe ročného plánu činnosti PS zostavuje finančný plán, predkladá ho výboru na schválenie a v priebehu roka sleduje jeho plnenie, informuje výbor o jeho priebežnom plnení a splnení
- zabezpečuje inventarizáciu majetku PS, ktorá sa vykonáva podľa pokynov výboru PS
- vypracúva správu o hospodárení a stave majetku a predkladá ho výboru na schválenie
- zodpovedá za starostlivé uschovávanie príjmových a výdajových dokladov a podáva výboru PS pravidelne prehľadnú správu o plnení ročného finančného plánu
Kynologický referent - vedie presnú evidenciu všetkých poľovných a poľovne upotrebiteľných psov v majetku PS, ako aj v majetku jednotlivých členov
- vypracúva pre výbor PS návrh na zabezpečenie výcviku poľovných psov a návrhy na predvedenie na výstavy a skúšky z výkonu
- vypomáha držiteľom poľovných psov pri výcviku
- stará sa o zabezpečenie riadneho chovu a dozerá na podmienky chovu psov
- zabezpečuje počet poľovne upotrebiteľných psov v revíri podľa platných predpisov
- zabezpečuje dostatočný počet poľovne upotrebiteľných psov na spoločné poľovačky
Strelecký referent - vedie prehľadnú evidenciu zbrojných preukazov členov PS
- predkladá výboru návrhy na zostavovanie streleckých družstiev pre reprezentáciu PS
- zabezpečuje prípadnú účasť na streleckých pretekoch
- upozorňuje držiteľov zbraní na povinnosť zúčastniť sa pravidelne kontrolných strelieb podľa pokynov Obvodnej poľovníckej komory

5. Kontrolór PS

Kontrolór PS – vykonáva kontrolu hospodárenia a celkovej činnosti PS
- vykonáva raz polročne kontrolu účtovných dokladov PS
- vo svojej kontrolnej činnosti sa zameriava najmä na dodržiavanie stanov PS, zostavovanie a plnenie rozpočtu, správu a evidenciu majetku PS, vedenie účtovnej evidencie, stav finančných prostriedkov, archiváciu písomností
- predkladá na výročnej schôdzi PS výročnú správu

6. Povolenie na lov zveri

(1) Každý, kto sa nachádza v poľovnom revíri so zbraňou určenou na lov zveri, musí mať pri sebe poľovný lístok, povolenie na lov zveri a príslušné doklady. Pri love poľovným dravcom musí mať pri sebe poľovný lístok, povolenie na lov zveri a druhovú kartu podľa osobitného predpisu. Tieto doklady je povinný predložiť na požiadanie orgánu Policajného zboru, poľovníckemu hospodárovi, poľovníckej stráži a orgánu štátnej správy poľovníctva.
(2) Povolenie na lov zveri je verejnou listinou oprávňujúcou jeho držiteľa spolu s ďalšími dokladmi na lov zveri alebo inú činnosť v poľovnom revíri podľa zákona. Vydáva ho na predpísanom tlačive užívateľ poľovného revíru. Povolenie na lov zveri podpisujú štatutárny zástupca užívateľa poľovného revíru a poľovnícky hospodár. Povolenie na lov zveri je neprenosné na inú osobu.
(3) V povolení na lov zveri musia byť uvedené osobné údaje držiteľa poľovného lístka (ďalej len "poľovník"), a to meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, údaje o druhu zveri, jej pohlaví, vekovej triede a počte zveri, ktorú môže loviť, doba, v ktorej môže jednotlivé druhy zveri loviť a doba platnosti povolenia.
(4) Poľovnícky hospodár vedie evidenciu vydaných povolení na lov zveri a zodpovedá za to, že vydané povolenie na lov zveri je v súlade so zákonom.
(5) Povolenie na lov zveri uchováva užívateľ poľovného revíru najmenej tri roky.
(6) Pri plánovaných spoločných poľovačkách vydáva užívateľ poľovného revíru pre všetkých účastníkov spoločnej poľovačky len jedno povolenie na lov zveri, ktorého prílohou je zoznam účastníkov spoločnej poľovačky a zoznam poľovne upotrebiteľných psov zúčastnených na spoločnej poľovačke.
(7) Po skončení platnosti povolenia na lov zveri je jeho držiteľ povinný odovzdať ho do 30 dní príslušnému poľovníckemu hospodárovi.

7. Lov zveri

7.1 Evidencia návštevy poľovného revíru
(1) Každý, kto sa nachádza v poľovnom revíri so zbraňou určenou na poľovné účely, okrem účastníka spoločnej poľovačky, musí byť pred vstupom do poľovného revíru zapísaný v knihe návštev poľovného revíru. V prípade, že člen PS má so sebou doprovodnú osobu, zapíše aj túto do knihy návštev poľovného revíru, v rozsahu meno a priezvisko osoby. O takej osobe informuje vedúceho príslušného úseku.
(2) Člen poľovníckej stráže, ktorý v poľovnom revíri vykonáva ochranu a kontrolu, sa do knihy návštev nezapisuje, ak vstup do revíru vopred oznámi poľovníckemu hospodárovi.
(3) Knihu návštev zakladá a za jej vedenie zodpovedá užívateľ poľovného revíru. Za správnosť údajov v nej uvedených zodpovedá ten, kto zápis vykonal alebo mal povinnosť vykonať.
(4) Knihy evidencie návštev revíru sú rozmiestnené pre jednotlivé úseky podľa nariadenia výboru nasledovne:
úsek č. 1 Bukovina: budova firmy ELMONT, Starohutská
úsek č. 2 Sedlo: budova Mestských lesov, Bernolákova 11,
úsek č. 3 Háj – Kostivrch: Pročka Ján, Hájska 25
úsek č. 4 Kajlovka – Čierne Blato: vrátnica DSS Hrabiny
7.2 Lov zveri na vnadisku
(1) Vnadiskom je miesto, na ktoré sa vykladá návnada s cieľom prilákať zver. Na vnadisku, okrem vnadiska vo zvernici, je povolené loviť iba diviačiu zver, šelmy a krkavcovité vtáky, ktorých lov je povolený. Diviačiu zver na vnadisku možno loviť iba mimo obdobia núdze. Vnadisko na lov diviačej zveri musí byť zriadené tak, aby ostatná raticová zver mala k návnade sťažený prístup. Diviačiu zver na vnadisku možno vnadiť len v čase od 1. júla do 15. januára.
(2) Vnadisko, na ktoré sa vykladá živočíšna návnada, musí spĺňať podmienky ustanovené osobitným predpisom. Po ukončení vnadenia návnadou je užívateľ poľovného revíru povinný neškodne odstrániť zvyšky návnady.
7.3 Zakázané spôsoby lovu a iné zákazy
Poľovať na zver možno len spôsobom zodpovedajúcim zásadám lovu a ochrany zveri podľa zákona o poľovníctve.

8. Organizácia PS

Za účelom riadneho poľovníckeho hospodárenia a ochrany poľovníctva sa PR Háj delí na štyri úseky.
1. Bukovina – hranicu tvorí cesta od reštaurácie Zlatý Bažant smerom na Veľkú Lehotu, kde pri autobusovej zastávke Drozdovo odbočí na lesnú cestu smerujúcu na Drozdovo, ďalej pokračuje vonkajšou hranicou PR Háj. Južnú hranicu tvorí rieka Hron od závodu Knauf Insulation smerom na Orovnicu až po Zadný jarok a ďalej je hranica úseku totožná s vonkajšou hranicou PR Háj.
2. Sedlo – hranica je tvorená cestou z Novej Bane smerom na Veľkú Lehotu až na Chotár, kde pokračuje vonkajšou katastrálnou hranicou PR Háj až na Prokove lúky. Opačná časť hranice je tvorená cestou z Novej Bane cez Dlhú Lúku a Hrabiny až na Kajlovku, kde pokračuje zvážnicou smerom na Zajhof, zo Zajhofu zvážnicou na Jarmočnú pažiť, ďalej pokračuje Vlčím jarkom smerom na Prokove lúky.
3. Háj - Kostivrch – vonkajšia hranica je zhodná s hranicou PR Háj a to od nadjazdu v Novej Bani ľavou stranou proti toku rieky Hron až po Rudno nad Hronom, odtiaľ pokračuje Mokrian potokom na Kostivrch a odtiaľ asfaltovou cestou až po Kajlovku. Vnútorná hranica je cesta v smere od obce Brehy cez Novú Baňu na Dlhú Lúku cez Hrabiny až na Kajlovku.
4. Kajlovka - Čierne Blato – vonkajšia hranica je zhodná s hranicou PR Háj od Kajlovky, asfaltovou cestou smerom na cestu medzi Žarnovicou a Pílou, cez Vozárovu dolinu a ďalej vonkajšou hranicou PR Háj až na Prokove lúky.
Výbor PS stanovuje počet členov v pracovnej skupine pre jednotlivé úseky, pričom dbá na jej funkčnosť, náročnosť, miesto bydliska atď. V zásade platí pravidlo „poľuješ tam, kde sa o zver staráš a kde podrobne poznáš zver a podmienky“. Poľovanie mimo zvereného úseku je možné len so súhlasom poľovníckeho hospodára a vedúceho úseku, u ktorého sa má lov vykonať. Výbor PS si vyhradzuje právo vyčleniť lokality s osobitným režimom hospodárenia, ktoré budú kľudovými zónami a budú prednostne slúžiť pre poplatkový odstrel a prezentáciu spoločnosti alebo výcvik poľovne upotrebiteľných psov.
Každý úsek uskutočňuje starostlivosť o zver, vykonáva všetky práce týkajúce sa chovu zveri, buduje a udržiava poľovnícke zariadenia. V prípade potreby zabezpečuje krmivo na prikrmovanie zveri. Hodnotenie členov skupiny vykonáva vedúci úseku počas celého roka.
Vedúceho úseku navrhuje a schvaľuje výbor PS. Vedúci úseku zodpovedá za činnosť na danom úseku a musí byť členmi úseku rešpektovaný. Vedúci úseku zodpovedá priamo výboru PS za plnenie úloh v danom úseku.
Vedúci úseku je povinný:
1. Podľa pokynov poľovníckeho hospodára organizovať všetky práce na zverenom úseku.
2. Podieľať sa na plnení odstrelu.
3. Sprevádzať poľovníckych hostí.
4. Zaisťovať všetky práce spojené s prikrmovaním zveri.
5. Spolurozhodovať o funkčnosti poľovníckych zariadení, ich oprave, dávať návrhy na ich likvidáciu, prípadne dávať návrhy na výstavbu nových zariadení.
6. Počas prikrmovacieho obdobia kontrolovať pravidelnosť prikrmovania.
7. Zodpovedá za čistotu a hygienu prikrmovacích zariadení.
8. Pri likvidácii starého nefunkčného zariadenia zodpovedá za jeho úplné odstránenie.
9. Svojím vystupovaním, oblečením a jednaním spĺňa nárok pre dôstojnú reprezentáciu PS.
10. O všetkých závažných problémoch bezodkladne informuje výbor PS.
11. Podieľať sa na hodnotení členov PS v danom úseku.
Vedúci úseku je oprávnený:
1. Navrhnúť členovi PS pridelenie povolenia na lov trofejovej zveri.
2. Odporúča rozdelenie diviny a vedie jej evidenciu.

9. Spôsoby poľovania

1. Na jeleniu, mufloniu a srnčiu zver je možné poľovať individuálnym spôsobom (posliedkou a postriežkou), prípadne možno loviť netrofejovú zver podľa pokynov vedúceho spoločnej poľovačky. Poľovanie na diviaky je možné individuálne alebo spoločne. Poľovanie na diviaky nadhánkou sa povoľuje len na plánovaných spoločných poľovačkách.
2. Pridelenie odstrelu trofejovej zveri jednotlivým poľovníkom schvaľuje výbor PS na základe činnosti v revíri a odporúčania vedúceho úseku.
3. Ak sa plán lovu zveri niektorého druhu, kategórie alebo vekovej triedy splnil, poľovnícky hospodár je povinný o tom ihneď informovať vedúceho úseku a ten všetkých členov úseku.
4. Odstrel každej zveri sa vykoná na základe povolenia na lov zveri vydaného predsedom PS a poľovníckym hospodárom.
5. Povinnosťou strelca je predložiť poľovníckemu hospodárovi trofej ulovenej zveri.
6. V prípade postrelenia zveri, ako aj v prípade, keď sa strelec domnieva, že zver netrafil, je povinný vykonať dohľadávku, a to za pomoci poľovne upotrebiteľného psa na túto prácu. Ak ho sám nemá, požiada o pomoc niektorého člena PS, ktorý je držiteľom takéhoto psa. V nevyhnutnom prípade zabezpečí psa na dohľadávku poľovnícky hospodár, pričom náklady na dohľadávku znáša PS.
7. Ak strelec nezabezpečí vykonanie dohľadávky a dôjde k úhynu zveri a k strate diviny, zodpovedá za škodu, ktorá pre PS vznikla. Výbor PS vyčísli škodu, ktorá spoločnosti vznikla a túto je zodpovedná osoba povinná do stanoveného termínu uhradiť PS.
8. Každý výstrel aj chybnú ranu je povinný člen PS bezodkladne oznámiť poľovníckemu hospodárovi. Ešte pred manipuláciou zo zverou je povinný urobiť fotku mobilným telefónom a poslať správu poľovníckemu hospodárovi. Táto správa musí obsahovať: fotografiu, číslo značky, druh ulovenej zveri, pohlavie, čas a lokalitu.
9. Každý, kto ulovil zver, je povinný zabezpečiť vykonanie prvotnej obhliadky zveri vyškolenou osobou.
10. Každý, kto zistí úhyn zveri alebo manipuluje s uhynutou zverou, je povinný o tejto skutočnosti informovať poľovníckeho hospodára a zároveň je povinný túto skutočnosť zaznamenať do knihy návštev poľovného revíru. V prípade trofejovej zveri je povinný urobiť fotodokumentáciu trofeje a jej preparáciu na chovateľskú prehliadku trofejí.

10. Použitie diviny

1. Každá ulovená raticová zver patrí PS.
2. O pridelení diviny rozhoduje vedúci úseku, pokiaľ užívateľ poľovného revíru nerozhodne inak.
3. Pokiaľ vedúci úseku nerozhodne inak, platí, že účastník individuálnej poľovačky si môže ulovenú zver ponechať. Odporúčaný systém delenia diviny je nasledovný:
diviača 1/1, lanštiak 1/2, srnec 1/1, srna 1/1, srnča 1/1, jelenica 1/4, jelienča 1/2, muflónka 1/1 a muflónča 1/1. Ak je v revíri viac účastníkov individuálnej poľovačky, je možné rozdeliť rovnomerne pre všetkých účastníkov. O pridelení ďalších častí ulovenej diviny, pokiaľ celá neprináleží strelcovi, rozhodne po jej rozrábke vedúci úseku.
4. Každý člen je povinný ulovenú zver vyvrhnúť a zabezpečiť proti odcudzeniu, zapareniu alebo inému znehodnoteniu. Strelec zodpovedá PS za prípadné škody, ktoré by vznikli znehodnocovaním diviny v dôsledku nedodržania týchto zásad.
5. Ak je zver ulovená na individuálnej poľovačke určená na rozdelenie medzi členov, jej dopravu z revíru si títo zabezpečia sami. Ak je táto určená na odpredaj alebo na rozdelenie iným členom PS, je povinný zabezpečiť dovoz strelec. V prípade ulovenia väčšieho množstva zveri v jeden deň v revíri, koordinuje odvoz diviny poľovnícky hospodár.
6. Člen PS, ktorý ulovil zver v PR Háj, je povinný tuto skutočnosť bezodkladne oznámiť poľovníckemu hospodárovi alebo ním poverenej osobe. Ďalej je povinný zabezpečiť vykonanie prvotnej obhliadky zveri vyškolenou osobou.